Wi­ce­pre­mier Wal­de­mar Paw­lak od­wie­dził dzi­siaj pry­wat­ne, mię­dzy­na­ro­do­we przed­szko­le pro­wa­dzo­ne w War­sza­wie przez kan­dy­dat­kę PSL do Sejmu

Ali­cję Wę­go­rzew­ską-Whi­skerd.

To przy­kład ini­cja­ty­wy po­ka­zu­ją­cej, że nie trze­ba cze­kać, co zrobi mia­sto czy pań­stwo – pod­kre­ślił.

 

Pawlak odwiedził przedszkole 2011 Pawlak odwiedził przedszkole 2011 2

 

[special_paragraph]- To jest przy­kład ini­cja­ty­wy ro­dzi­ców, któ­rzy nie zwa­ża­jąc na pro­ble­my i kło­po­ty zwią­za­ne z opie­ką, edu­ka­cją dzie­ci, po­tra­fi­li się zor­ga­ni­zo­wać. Po­ka­za­li, że nie trze­ba cze­kać, co zrobi mia­sto czy pań­stwo – pod­kre­ślił Wal­de­mar Paw­lak. Lider PSL pod­czas wi­zy­ty w przed­szko­lu przy­glą­dał się m.​in. kon­kur­so­wi ka­ra­oke, w któ­rym brały udział dzie­ci wraz z ro­dzi­ca­mi.[/special_paragraph]

Z kolei Wę­go­rzew­ska po­in­for­mo­wa­ła, że przed­szko­le po­wsta­ło 3 lata temu i uczęsz­cza­ją do niego dzie­ci, któ­rych ro­dzi­ce po­cho­dzą z wielu kra­jów, m.​in. Hisz­pa­nii, Ja­po­nii, Izra­ela. – Przed­szko­le jest nie­pu­blicz­ne, an­giel­sko­ję­zycz­ne. Uczy­my w nim śpie­wu, tańca, gry na for­te­pia­nie. Mamy też fit­nes­sro­om i mini orlik – po­wie­dzia­ła.

Wi­ce­pre­mier otrzy­mał od Wę­go­rzew­skiej za­pro­sze­nie na uro­czy­ste wmu­ro­wa­nie ka­mie­nia wę­giel­ne­go pod bu­do­wę Mię­dzy­na­ro­do­wej Szko­ły Pod­sta­wo­wej oraz Szko­ły Mu­zycz­nej na Wi­la­no­wie, któ­rej po­wsta­nie kan­dy­dat­ka do Sejmu za­ini­cjo­wa­ła. – Szko­ła ta bę­dzie mię­dzy­na­ro­do­wa. Dzie­ci, które ją ukoń­czą otrzy­ma­ją bry­tyj­skie oraz pol­skie świa­dec­two – mó­wi­ła.

Dziś PSL za­pre­zen­to­wa­ło swój ko­lej­ny spot wy­bor­czy. W roli głów­nej wy­stę­pu­je w nim Wę­go­rzew­ska-Whi­skerd.